Poistenie  

      Z celého širokého spektra ich poistných produktov a rôznych poistných rizík možno vybrať niektoré oblasti, ktoré sú najbežnejšie pre našich klientov. Uvedený zoznam obsahuje základne kategórie poistných produktov.

Poistenie motorových vozidiel
Povinné zmluvné poistenie.
Havarijné poistenie pre prípad havárie a krádeže (vandalizmu) a živelných pohrôm.
Úrazové poistenie prepravovaných osôb.

Poistenie majetku
Poistenie rodinných domov, bytových jednotiek a rodinných domov vo výstavbe.
Poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku podnikateľov a obcí.
Poistenie obytných a kancelárskych budov.

Poistenie priemyslu
Poistenie priemyselných a podnikateľských rizík.
Poistenie technických rizík.
Poistenie prepravovaného tovaru.
Poistenie zodpovednosti za škodu.

Poistenie osôb
Životné poistenie kapitálové, rizikové a investičné.
Úrazové poistenie.
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania.
Cestovné poistenie do zahraničia.

 

Hlavná stránka | Služby | O nás | Riziká a druhy poistenia | Partneri | Užitočné odkazy | Poistná udalosť | Kontakt

Copyright © MM BROKERS s.r.o.