Čo všetko pre Vás vieme urobiť  

V čom sú výhody pre Vás ako klienta

Naša spoločnosť prináša pre Vás hneď niekoľko významných výhod, z ktorých možno spomenúť, že:

 • Vždy zastupujeme Vás, nie sme výhradným zástupcom žiadnej poisťovne, čo vlastne znamená, že pre Vás poistenie "nakupujeme".
 • Sprostredkovávame a udržiavame Vaše poistné zmluvy a pomáhame Vám pri riešení poistných udalostí (škôd). Toto je pre Vás najväčšia pridaná hodnota, ktorú prinášame do vzťahu klient – poisťovňa.
 • Ako odborný poradca v oblasti riadenia rizík napomáhame eliminovaniu hroziacich rizík a ich účinnému prenosu na iné subjekty pomocou podrobnej analýzy činnosti klienta.
 • Umožňujeme vlastne outsourcing starostlivosti o poistenie, čo má za následok zníženie Vašich prevádzkových nákladov.

Premenné na drobné to vlastne znamená významnú asistenciu v nasledovných oblastiach:

 1. Analýza a revízia už uzavretých poistných zmlúv.
  Podrobne posúdime Vaše uzavreté zmluvy a odkryjeme možné problematické body, ktoré sa v týchto zmluvách nachádzajú.
 2. Posúdenie a ocenenie poistných rizík.
  Preskúmame jednotlivé poistné riziká, ktorým je Vaša spoločnosť vystavená, tieto riziká špecifikujeme a následne navrhneme riešenia na ich elimináciu, resp. vylúčenie.
 3. Vypracovanie návrhu poistnej zmluvy.
  Cieľom je vytvorenie optimálneho obrazu poistnej zmluvy, pri rešpektovaní individuálnych potrieb klienta, stavu jeho majetku, možné riziká a finančné možnosti.
 4. Zabezpečenie uzatvorenia poistnej zmluvy s vybranou spoločnosťou.
  Oslovíme jednotlivé poisťovne a odporučíme najlepšiu ponuku pri zohľadnení poistného krytia a ceny za poistenie. Po konzultácii s klientom sa zúčastníme na vypracovaní poistnej zmluvy u vybraného poisťovateľa.
 5. Aktualizácia a modifikácia poistnej zmluvy podľa požiadaviek klienta.
  Počas trvania poistnej zmluvy je nutné sledovať stav majetku klienta a meniace sa riziká čo následne treba previesť do poistných zmlúv.
 6. Zabezpečenie procesu likvidácie poistných udalostí.
  V prípade poistnej udalosti dbáme na správne vyčíslenie výšky škody a spolupracujeme pri riešení škody. V prípade dlhšej likvidácie požiadame v mene klienta poisťovňu o poskytnutie zálohy.
 7. Poradenské a konzultačné služby v oblasti poistenia.
  Samozrejmosťou je poskytovanie poradenstva vo všetkých oblastiach poisťovníctva a informovanie o nových produktoch na poistnom trhu, pokiaľ sú vhodné pre klienta.

Všetky uvedené služby poskytujeme klientovi úplne bezplatne, nakoľko odmena je nám uhradená poisťovňami vo forme provízie. Tá nemá žiadny vplyv na výšku plateného poistného, provízia je súčasťou kalkulovaných obchodných nákladov poisťovne. Naopak, klient často pri spolupráci s nami dosiahne nižšiu ako bežnú trhovú cenu za poistenie.

Neuhrádzate nám žiadnu odplatu za službu a neplatíte nám žiadne poplatky, výdavky a dane.

Žiadna z poisťovní, s ktorou máme uzatvorenú zmluvu o obchodnom zastúpení, finančnom sprostredkovaní alebo mandátnu zmluvu, nemá žiadnu účasť na základnom imaní alebo na hlasovacích právach, nemáme žiadnu účasť na základnom imaní poisťovní alebo na hlasovacích právach v poisťovniach, s ktorými má uzavreté zmluvy o obchodnom zastúpení, o finančnom sprostredkovaní alebo mandátne zmluvy.

 

Hlavná stránka | Služby | O nás | Riziká a druhy poistenia | Partneri | Užitočné odkazy | Poistná udalosť | Kontakt

Copyright © MM BROKERS s.r.o.